THOR PLANNING and CONSULTANTS CO.,LTD.

ธอร์แพค นำเสนอการบริการที่ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารโครงการ

นับตั้งแต่แนวความคิดของโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดงานก่อสร้าง

 

การบริการของเรา ประกอบด้วย

 

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

ผู้ชำนาญการวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอย

วางแผนโครงการ และกำหนดตารางเวลา

ออกแบบสถาปัตยกรรม

ออกแบบงานวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล และ สุขาภิบาล

ควบคุมการก่อสร้าง

ตรวจ รับมอบโครงการก่อสร้าง ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบอาคาร

ตรวจสอบอาคาร

 

บริการของเรา